Usługi

 

Świadczymy usługi i zapewniamy profesjonalną reprezentację w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. W ramach świadczonych usług oferujemy m. in.:

 

 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych
 • prowadzenie spraw o zapłatę, o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • prowadzenie spraw o stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku i zachowek
 • prowadzenie spraw o uchylenie wyroków nakazujących zapłatę
 • prowadzenie spraw o ochronę dóbr osobistych w tym dobrego imienia
 • prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności i zasiedzenie
 • prowadzenie spraw w zakresie prawa rzeczowego, autorskiego i konsumenckiego
 • reprezentowanie na etapie przedprocesowym
 • prowadzenie mediacji
 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • konstruowanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów

Obsługa firm, JST i NGO

Oferujemy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, w tym osób prowadzących działalność gospodarczą, obsługę jednostek sektora finansów publicznych oraz sektora NGO, w tym fundacji oraz stowarzyszeń. W ramach świadczonych usług oferujemy:  
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych
 • udzielanie porad prawnych oraz sporządzenie opinii prawnych
 • bieżącą obsługę i doradztwo prawne w obszarze umów cywilnoprawnych oraz gospodarczych
 • przedsądową i sądową windykację należności, reprezentację przed organami egzekucyjnymi
 • wdrażanie i aktualizacje RODO
 • doradztwo w zakresie form prowadzenia działalności gospodarczej
 • obsługę organów spółek prawa handlowego (zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, zgromadzeń wspólników)
 • reprezentacja w kontrolach PIP, KAS, ZUS
 • przeprowadzanie raportów prawnych tzw. due diligence
 • doradztwo w obszarze prowadzonych projektów biznesowych, postępowań przetargowych, konkursowych czy ofertowych, w tym udział w negocjacjach
 • konstruowanie, opiniowanie i negocjowanie umów
 • prowadzenie spraw przed KRS
 • doradztwo oraz sporządzanie opinii w obszarze postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych
 • sporządzenie oraz opiniowanie projektów uchwał jednostek samorządu terytorialnego
 • sporządzanie oraz opiniowanie aktów prawa miejscowego oraz decyzji administracyjnych
 • sporządzenie oraz opiniowanie aktów wewnętrznych
 • tworzenie i likwidacja fundacji i stowarzyszeń
 • przygotowywanie i opiniowanie statutów NGO
 • prowadzenie stałej obsługi NGO

Sprawy karne

Prowadzimy sprawy karne, o wykroczenie, sprawy karne gospodarcze, także sprawy z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pomoc prawna obejmuje:

 

 • obronę podejrzanego w dochodzeniach i śledztwach (zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie)
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniach przed Policją i Prokuraturą, w tym składanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa
 • obrona oskarżonego w sprawach karnych przed sądem
 • obrona w postępowaniach wykonawczych (warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w karze, odroczenie wykonania kary)
 • reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych w sprawach karnych
 • prowadzenie spraw jako obrońca lub pełnomocnik z urzędu

Kredyty frankowe

Prowadzimy sprawy dotyczące kredytów w walutach obcych, w tym przede wszystkim dotyczące kredytów we frankach szwajcarskich. Zajmujemy się sprawami kredytów indeksowanych oraz denominowanych. Oferujemy:

 

 • prowadzenie spraw o unieważnienie umowy kredytowej
 • prowadzenie spraw o „odwalutowanie” (tzw. „odfrankowienie” umów kredytowych)
 • reprezentowanie kredytobiorców w postępowaniach sądowych
 • analizę umowy kredytowej i rekomendację dalszych działań prawnych
 • reprezentowanie kredytobiorców na etapie przedsądowym
 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie opinii prawnych

Sprawy gospodarcze

Świadczymy profesjonalne reprezentację przedsiębiorców w tym spółek handlowych w postępowaniach przed sądami gospodarczymi oraz urzędami. Oferujemy:

 

 • reprezentowanie w sprawach sądowych o zapłatę za dostarczone towary i usługi, z tytułu rękojmi i gwarancji, o roboty budowlane, o odszkodowanie, z tytułu szkód komunikacyjnych
 • zastrzeganie znaków towarowych
 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • konstruowanie i opiniowanie umów
 • przeprowadzanie upadłości osób fizycznych, w tym konsumentów
 • tworzenie i likwidację spółek
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów notarialnych oraz umów spółek
 • prowadzenie spraw przed KRS
 • prowadzenie stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych

Sporządzenie i opiniowanie umów

Oferujemy usługi w zakresie sporządzania i opiniowania umów cywilnoprawnych oraz gospodarczych. Oferujemy naszym Klientom:

 

 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów w obrocie gospodarczym
 • opracowywanie wzorów umów oraz ogólnych warunków handlowych
 • opracowywanie regulaminów sklepów internetowych i świadczenia usług
 • interpretacja umów
 • sporządzanie opinii prawnych

Windykacja należności

Świadczymy usługi skutecznego dochodzenia wierzytelności (windykacja za dostarczone towary, wykonane usługi, dochodzenie wynagrodzenia z umów o roboty budowlane). Pomagamy podmiotom gospodarczym w odzyskaniu płynności finansowej świadcząc usługi odzyskiwania należności. Oferujemy:

 

 • pełną obsługę prawną na wszelkich etapach windykacji
 • kierowanie pozwów o zapłatę, także przez E-SĄD
 • występowanie o nakazy zapłaty
 • zabezpieczanie roszczeń  poprzez zajęcie majątku i rachunków bankowych
 • prowadzenie spraw przed komornikiem
 • reprezentowanie w postępowaniach pozasądowych
 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • prowadzenie postępowań antywindykacyjnych

Sprawy rodzinne

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Reprezentujemy rodziców, opiekunów prawnych oraz małoletnich. Oferujemy:

 

 • prowadzenie spraw o rozwód i separację
 • reprezentowanie w postępowaniach przed sądem rodzinnym
 • prowadzenie spraw o podział majątku
 • prowadzenie spraw o alimenty i kontakty
 • prowadzenie spraw dotyczących władzy rodzicielskiej
 • prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie, o umieszczenie w DPS lub w szpitalu psychiatrycznym
 • prowadzenie spraw przeciwko sprawcy przemocy domowej, w tym o eksmisję
 • prowadzenie mediacji w sprawach rodzinnych
 • udzielanie porad prawnych
 • prowadzenie spraw jako pełnomocnik z urzędu i kurator małoletnich

Sprawy administracyjne

Oferujemy usługi w zakresie prawa administracyjnego i sądowoadministracyjnego:

 

 • reprezentowanie w postępowaniach przed organami administracyjnymi,
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowoadministracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • zaskarżanie decyzji administracyjnych

Sprawy pracownicze oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych

Świadczymy usługi z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych. Reprezentujemy pracowników, pracodawców oraz ubezpieczonych. Oferujemy:

 

 • prowadzenie spraw o ustalenie stosunku pracy i przywrócenie do pracy
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę
 • prowadzenie spraw o zapłatę wynagrodzenia za pracę
 • prowadzenie spraw o mobbing
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie za wypadek przy pracy
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych przez sądem pracy
 • udzielanie porad prawnych